Disclaimer

Nuijten en van Wageningen heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Nuijten en van Wageningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Nuijten en van Wageningen garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Nuijten en van Wageningen gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Nuijten en van Wageningen op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Nuijten en van Wageningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Nuijten en van Wageningen de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Onze diensten bestaan onder andere uit arbeidsdkundig advies, re-integratie en ziekteverzuimbegeleiding.
Maatwerk laat zich moeilijk beschrijven. Bel ons gerust voor meer informatie.

bekijk onze diensten